Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty: 22.10.2015

1. Rekisterinpitäjä

Oy Transmeri Ab (Y-tunnus: 0202466-3)

Oy Transmeri Ab
PL 50
02631 ESPOO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Reija Niemi
Oy Transmeri Ab
PL 50
02631 ESPOO

reija.niemi@transmeri.fi

3. Rekisterin nimi

Roundup asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Oy Transmeri Ab:n yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Oy Transmeri Ab ja The Scotts Company voivat lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia henkilötietolain mukaisesti tai sähköistä suoramarkkinointia (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä) mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
– Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi

– Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite

– Lupatiedot sähköiseen suoramarkkinointiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, kun hän tilaa itselleen uutiskirjeen. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää Väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin Oy Transmeri Ab takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

Tietojärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Oy Transmeri Ab:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Oy Transmeri Ab
PL 50
02631 ESPOO

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Oy Transmeri Ab
PL 50
02631 ESPOO

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Oy Transmeri Ab
PL 50
02631 ESPOO